اتصالات رزوه ای گالوانیزه

تبدیل رزوه ای

تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
سایز
3/4*1/2
قیمت (تومان)
2,340
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
1/2*"1
قیمت (تومان)
3,780
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
3/4*"1
قیمت (تومان)
3,780
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
1/2*"1/4 1
قیمت (تومان)
7,080
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
3/4*"1/4 1
قیمت (تومان)
7,080
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
"1*"1/4 1
قیمت (تومان)
7,000
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0