اتصالات رزوه ای گالوانیزه

سه راه گالوانیزه تبدیلی رزوه ای

فیلتر محصولات
فیلترهای منتخب
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
سایز
1/2*3/4
قیمت (تومان)
7,800
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
1/2*"1
قیمت (تومان)
11,400
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
3/4*"1
قیمت (تومان)
11,400
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
1/2*"1/4 1
قیمت (تومان)
14,400
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
3/4*"1/4 1
قیمت (تومان)
17,400
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
"1*"1/4 1
قیمت (تومان)
17,400
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
1/2*"1/2 1
قیمت (تومان)
18,000
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
3/4*"1/2 1
قیمت (تومان)
19,200
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
"1 *"1/2 1
قیمت (تومان)
21,600
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
"1/4 1*"1/2 1
قیمت (تومان)
22,800
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
1/2 *"2
قیمت (تومان)
32,775
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
3/4 *"2
قیمت (تومان)
34,500
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
"1 *"2
قیمت (تومان)
34,500
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
"1/4 1 *"2
قیمت (تومان)
34,500
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
"1/2 1 *"2
قیمت (تومان)
34,500
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
"1 *"1/2 2
قیمت (تومان)
42,550
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
"1/4 1 *"1/2 2
قیمت (تومان)
42,550
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
"2*"1/2 2
قیمت (تومان)
42,550
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
"1/4 1*"3
قیمت (تومان)
63,250
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
"1/2 1*"3
قیمت (تومان)
63,250
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
"1/2 2"3
قیمت (تومان)
63,250
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
"1/2 1"4
قیمت (تومان)
113,850
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
"2*"5
قیمت (تومان)
0
تعداد
تخفیف
0%
جمع (تومان)
0
جمع با تخفیف (تومان)
0
سایز
"1/4 1"4
قیمت (تومان)
113,850
تعداد