محاسبه قیمت لوله


تومان

این محاسبه بر اساس استاندارد DIN 8074 برای مواد PE63,PE80,PE100 با ضریب ایمنی 1.25 و شرایط دمایی 20 درجه و 50 سال فشار کار مجاز تنظیم گردیده است.